Audiovizuální centrum

Strategický dokument

Centra pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí (rozvoj sítí a platforem)

 

                                              

Tento strategický dokument slouží k definování a stanovení cílů, priorit a zásadních směrů pro organizaci krutón, z.s. a projekt CIKAP (zkráceně Audiovizuální centrum). Konkrétně pro rozvoj sítí a platforem v audiovizi. Tento dokument má za úkol poskytnout jasnou vizi, jakým směrem by měl projekt směřovat v následujících letech a jak by měly být jejich zdroje a aktivity alokovány pro dosažení stanovených cílů. Strategický dokument má také za cíl pomáhat posilovat interní koordinaci a spolupráci mezi různými odděleními nebo zainteresovanými stranami v organizaci. Díky tomuto strategickému dokumentu může naše organizace lépe plánovat své aktivity, investice a zdroje a také lépe reagovat na různé výzvy, které se mohou objevit v průběhu času. Tento dokument slouží k ideální podobě a předpokládáme, že jeho realizace může přesáhnout původně stanovenou dobu. Níže v textu je navrženo CO - tedy Definované cíle Audiovizuálního centra a JAK - Finance, Udržitelnost a další.

Podpora sítí a asociací

 • Založení platformy pro sdílení informací a kontaktů mezi různými asociacemi a organizacemi v oblasti audiovizuálního umění a kultury. Tato platforma by umožnila snadnou komunikaci a spolupráci napříč různými oblastmi, a tím podpořila výměnu zkušeností a nápadů.
 • Spolupráce s příbuznými organizacemi a sítěmi v zahraničí, s cílem posílit mezinárodní spolupráci a přinést nové myšlenky a trendy do českého prostředí. To by mohlo být realizováno například prostřednictvím výměnných programů, workshopů a společných projektů.
 • Organizace pravidelných setkání a diskuzí mezi různými asociacemi a organizacemi, s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci. Tato setkání by mohla být například zaměřena na konkrétní témata nebo problémy, kterým se organizace v oblasti audiovizuálního umění a kultury v České republice čelí.

Založení platformy pro sdílení informací a kontaktů mezi různými asociacemi a organizacemi v oblasti audiovizuálního umění a kultury je dalším krokem k podpoře sítí. Tato platforma by mohla sloužit jako centrální místo pro shromažďování informací o různých organizacích a asociacích v oblasti audiovizuálního umění a kultury, a zároveň by umožnila snadnou komunikaci a spolupráci mezi nimi.

Například, organizace a asociace, které se zabývají filmovou výchovou pro děti a mládež, by mohly sdílet své vzdělávací programy a metody výuky s jinými organizacemi, které by chtěly svou činnost rozšířit o audiovizuální oblast. Platforma by také umožnila rychlou a efektivní komunikaci mezi organizacemi a asociacemi, což by mohlo vést k vzniku nových projektů a spoluprací. Vytvoření této platformy by také umožnilo vytvořit komunitu lidí a organizací, kteří se zajímají o audiovizuální umění a kulturu, a tím by mohlo přispět k rozvoji této oblasti jako celku.

Spolupráce s organizacemi a sítěmi v zahraničí má za cíl posílit mezinárodní spolupráci a přinést nové myšlenky a trendy do českého prostředí. Níže jsou uvedeny tři možné způsoby, jak by mohla být tato spolupráce realizována:

Výměnné programy: Jednou z možností je organizace výměnných programů s organizacemi v zahraničí. Tyto programy by mohly být zaměřeny na vzdělávání a rozvoj v oblasti audiovizuálního umění a kultury. Účastníci by mohli například navštěvovat workshopy, festivaly nebo semináře v zahraničí a získávat nové zkušenosti a nápady, které by mohli následně aplikovat v České republice.

Workshopy: Další možností je organizace společných workshopů s organizacemi v zahraničí. Tyto workshopy by mohly být zaměřeny na specifické téma, např. filmovou režii, scénář, kameru, zvuk nebo střih. Účastníci by mohli společně pracovat na konkrétním projektu a získat nové zkušenosti od předních odborníků v oblasti.

Společné projekty: Třetí možností je spolupráce na společných projektech s organizacemi v

zahraničí. Tyto projekty by mohly být zaměřeny např. na tvorbu krátkometrážních filmů,

dokumentů, animací nebo videoher. Spolupráce by umožnila výměnu zkušeností, nápadů a

technologií mezi různými organizacemi a umožnila by tak vznik nových a zajímavých projektů. Cílem organizování pravidelných setkání a diskuzí mezi různými asociacemi a organizacemi v

oblasti audiovizuálního umění a kultury v České republice je zlepšit vzájemnou komunikaci a

spolupráci mezi organizacemi a sdílet informace, nápady a zkušenosti, které by mohly vést k větší efektivitě a účinnosti v rámci oblasti. Tato setkání by mohla být organizována na různá témata, jako například financování, tvorba, distribuce, vzdělávání, spolupráce a mnoho dalších. Setkání by mohla být realizována jako workshopy, semináře, konference, fóra a další akce, které umožní výměnu názorů a diskuzi. Tyto akce by mohly být pořádány pravidelně a mohly by se zaměřit na konkrétní problémy nebo výzvy, s nimiž se organizace v této oblasti potýkají.

Definované cíle Audiovizuálního centra - základní body pro řešení sítí a platforem

1.       Podpora filmové výchovy pro děti a mládež

 • Zajištění spolupráce s vzdělávacími institucemi a organizacemi pro děti a mládež, s cílem propojení teorie a praxe v oblasti audiovizuálního umění a kultury.
 • Vytváření a šíření vzdělávacích materiálů a metodik pro výuku audiovizuální tvorby pro děti a mládež. Podpora lektorů, učitelů a institucí.
 • Pořádání workshopů, filmových festivalů a soutěží pro děti a mládež, s cílem podpory jejich kreativity a rozvoje audiovizuálního myšlení.

2.       Podpora rozvoje tvorby pro mládež

 • Zajištění spolupráce s audiovizuálními producentskými společnostmi a institucemi, s cílem podpory tvorby audiovizuálních projektů pro mládež.
 • Pořádání workshopů a seminářů pro tvůrce audiovizuální tvorby pro mládež, s cílem podpory jejich profesního růstu a rozvoje.
 • Vytváření a šíření informací o dobrých praxích a inspirativních příkladech tvorby pro mládež, s cílem podněcování kreativity a inovace v této oblasti.

3.       Podpora krátkometrážní tvorby a začínajících producentů

 • Pořádání workshopů a seminářů pro tvůrce krátkometrážní tvorby, s cílem podpory jejich profesního růstu a rozvoje.
 • Vytváření a šíření informací o finančních a organizačních možnostech podpory krátkometrážní tvorby a začínajících producentů, s cílem zvýšení přístupnosti této oblasti pro širší veřejnost.
 • Podpora spolupráce mezi audiovizuálními producentskými společnostmi a tvůrci krátkometrážní tvorby, s cílem posílení jejich vztahu a podpory rozvoje audiovizuální tvorby v České republice.

4.       Kulturně kreativní odvětví

 • Propojení s mezinárodními platformami: Jedním ze způsobů, jak podpořit kulturně kreativní odvětví v audiovizi na mezinárodní úrovni, je aktivně se zapojit do mezinárodních diskusí a využívat mezinárodních platform, jako jsou filmové festivaly, konference, soutěže a podobně. To může zahrnovat spolupráci s mezinárodními organizacemi a uměleckými sítěmi, což umožní organizaci vstup na mezinárodní trh a zviditelnění českých tvůrců v zahraničí.
 • Podpora lokálních kulturně kreativních odvětví: Podpora kulturně kreativních odvětví v audiovizi na lokální úrovni může mít pozitivní dopad na regionální rozvoj a tvůrčí ekonomiku. Tuto podporu může organizace realizovat například prostřednictvím spolupráce s místními umělci, produkčními společnostmi a kulturními institucemi a poskytováním finančních grantů pro místní projekty.
 • Vytváření a podpora nových forem audiovizuální tvorby: Audiovizuální tvorba se rychle vyvíjí a vznikají nové formy jako například VR (virtuální realita) nebo interaktivní video. Organizace by měla být schopna reagovat na tyto nové trendy a podporovat tvůrce v jejich tvorbě. To může zahrnovat organizaci workshopů a školení, které tvůrcům pomohou zvládnout nové technologie, a poskytování finančních prostředků pro vývoj nových projektů.

Definované cíle Audiovizuálního centra - podrobnosti

1.      Podpora filmové výchovy

Podpora filmové výchovy pro děti od 3 do 19 let zahrnuje několik cílů a aktivit, které mají za úkol podpořit vzdělávání a rozvoj dětí a mládeže v oblasti audiovizuálního umění a kultury. Jedním z hlavních cílů je zajistit spolupráci s vzdělávacími institucemi a organizacemi pro děti a mládež. Tato spolupráce by měla být zaměřena na propojení teorie a praxe v oblasti audiovizuálního umění a kultury. Cílem je umožnit dětem a mladým lidem vstoupit do světa filmové tvorby a vyzkoušet si praktické zkušenosti, spojené s tvorbou krátkých filmů, videoklipů nebo jiných audiovizuálních projektů.

Další aktivitou v rámci podpory filmové výchovy pro děti od 3 do 19 let je organizování workshopů, seminářů a přednášek, které by měly být zaměřeny na rozvoj základních dovedností a schopností potřebných pro tvorbu audiovizuálních projektů. Tato školení by měla být vedená odborníky z oblasti filmové tvorby a audiovizuální kultury a měla by být přístupná dětem a mladým lidem z různých vzdělávacích institucí a organizací.

Důležitou součástí podpory filmové výchovy pro děti a mládež je i organizování filmových festivalů a soutěží pro školy a mládežnické organizace. Tyto akce by měly sloužit jako platforma pro prezentaci dětských a mládežnických audiovizuálních projektů a zároveň by měly motivovat děti a mladé lidi k další tvorbě.

Celkovým cílem podpory filmové výchovy pro děti a mládež je vytvoření prostředí, které umožní dětem a mladým lidem rozvíjet svou kreativitu a zároveň získávat praktické zkušenosti v oblasti audiovizuální kultury a tvorby. Tímto způsobem se snažíme přispět k rozvoji talentů a schopností dětí a mladých lidí v této oblasti a zároveň podpořit rozvoj audiovizuální kultury a tvorby v České republice.

V rámci podpory filmové výchovy pro děti a mládež je důležité zajistit kvalitní vzdělávací materiály a metodiky, které pomohou pedagogům při výuce audiovizuální tvorby. Proto bude Audiovizuální centrum spolupracovat s odborníky v oblasti didaktiky a pedagogiky, kteří budou pomáhat při tvorbě vzdělávacích materiálů a metodik pro výuku audiovizuální tvorby pro děti a mládež.

Tyto materiály budou dostupné nejen pro pedagogy a vzdělávací instituce, ale také pro rodiče a další zájemce o audiovizuální tvorbu. Vzdělávací materiály budou zahrnovat například videa s ukázkami tvůrčích procesů, návody na používání techniky a software, ale také metodiky pro výuku konkrétních filmových postupů a technik.

Všechny materiály budou vytvářeny s ohledem na věkovou kategorii dětí a mládeže a budou respektovat pedagogické požadavky a zásady. Zpřístupnění těchto materiálů by mělo napomoci k tomu, aby se děti a mládež lépe seznámili s audiovizuální tvorbou a mohli se k ní přiblížit s pomocí kvalitních a ověřených materiálů.

Jedním z cílů Audiovizuálního centra je podpora rozvoje kreativity a audiovizuálního myšlení u dětí a mládeže. Jedním z hlavních způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je pořádání workshopů, filmových festivalů a soutěží, které budou přístupné pro děti a mládež. Tyto akce mají za cíl nejen podporovat rozvoj kreativity a tvůrčího myšlení, ale také poskytnout účastníkům možnost setkat se s profesionály v oblasti audiovizuální tvorby a vzdělávání.

Workshopy by měly být navrženy tak, aby účastníci získali praktické zkušenosti v oblasti tvorby filmů a audiovizuálních projektů. Tyto workshopy by se měly soustředit na různé prvky tvorby, jako jsou scénář, režie, kamera, střih, zvuk a produkce. Účastníci by měli být povzbuzováni, aby se podíleli na projektech a aby prezentovali své vlastní nápady.

Filmové festivaly by měly být navrženy tak, aby prezentovaly nejlepší díla dětské a mládežnické tvorby, a aby přilákaly pozornost širokého publika. Tyto festivaly by měly být propojeny s workshopy, aby účastníci měli možnost prezentovat své práce a sdílet své zkušenosti.

Soutěže by měly být navrženy tak, aby podporovaly konkurenci a soutěživost mezi účastníky, a aby povzbuzovaly účastníky, aby vyvinuli vlastní kreativitu a schopnosti v oblasti audiovizuální tvorby. Tyto soutěže by měly být navrženy tak, aby byly přístupné pro všechny účastníky, bez ohledu na jejich věk, zkušenosti nebo vzdělání.

2.       Podpora rozvoje tvorby pro mládež

Podpora rozvoje tvorby pro mládež zahrnuje spolupráci s audiovizuálními producentskými společnostmi a institucemi za účelem podpory tvorby audiovizuálních projektů pro mládež. Tento cíl se snaží podpořit tvůrčí proces mladých tvůrců a pomoci jim dostat své nápady a projekty do života.

Prostřednictvím spolupráce s producentskými společnostmi a institucemi bude Audiovizuální centrum umožňovat mladým tvůrcům využít jejich zkušeností a znalostí. To zahrnuje poskytování mentoringu a konzultací, aby mladí tvůrci mohli lépe porozumět procesu produkce, ať už se jedná o scénář, režii, kameru, střih, nebo jiné aspekty produkce.

Zajištění spolupráce s audiovizuálními producentskými společnostmi a institucemi umožní také mladým tvůrcům získat přístup k profesionálnímu vybavení, které by jim jinak nebylo k dispozici. To umožní mladým tvůrcům vylepšit kvalitu svých projektů a připravit je pro vysokou úroveň soutěží a festivalů.

Kromě spolupráce s producentskými společnostmi bude Audiovizuální centrum také podporovat rozvoj nezávislé tvorby pro mládež a pomáhat mladým tvůrcům dostat své projekty ven na veřejnost. To může zahrnovat organizaci projekcí nezávislých filmů, prezentaci projektů na festivalech, nebo zajištění distribuce pro projekty, které si to zaslouží.

Podpora profesního růstu a rozvoje tvůrců audiovizuální tvorby pro mládež je důležitým cílem Audiovizuálního centra. Proto je plánováno pořádání workshopů a seminářů, které by měly pomoci těmto tvůrcům zdokonalit své dovednosti a naučit se nové techniky a postupy. Workshopů a seminářů by se měli účastnit tvůrci všech úrovní a zkušeností, od začátečníků až po zkušené profesionály. Tato akce by měla také sloužit k podpoře vzniku nových projektů a k tvorbě silné komunity tvůrců, kteří spolu mohou sdílet své zkušenosti a znalosti.

Workshopy a semináře by měly být zaměřeny na různé oblasti audiovizuální tvorby, jako jsou například režie, scénář, kamera, střih, zvuk a další. Měly by být vedeny zkušenými odborníky a tvůrci a měly by se konat v různých formátech, od kratších workshopů po vícedenní semináře. Účastníci by měli mít také příležitost pracovat na praktických úkolech a projektech a získat tak cennou zpětnou vazbu od svých kolegů i lektorů.

Cílem těchto workshopů a seminářů by měla být nejen podpora tvůrců audiovizuální tvorby pro mládež, ale také posílení kreativity a inovace v této oblasti. Těmito akcemi by se měli inspirovat a podpořit tvůrci nových a originálních projektů, kteří by mohli přispět k rozvoji audiovizuální tvorby pro mládež v České republice a za hranicemi.

Podpora tvorby pro mládež je jedním z klíčových cílů Audiovizuálního centra. V rámci tohoto cíle bude centrum pracovat na vytváření a šíření informací o dobrých praxích a inspirativních příkladech tvorby pro mládež. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je organizace seminářů a workshopů, které by poskytovaly prostor pro sdílení zkušeností a nápadů mezi tvůrci, pedagogy a

dalšími odborníky. Tyto akce by se soustředily na témata jako je například rozvoj tvůrčích schopností, zlepšení technických dovedností a zvyšování kvality produkce.

Dalším důležitým aspektem je vytváření a šíření informací o dobrých praxích v této oblasti. Centrum by mělo shromažďovat informace o úspěšných projektech a produktech pro mládež a snažit se je dále šířit. To by mohlo zahrnovat například publikace odborných článků, organizaci přednášek nebo diskusí s úspěšnými tvůrci, výstavy nebo filmové projekce. Cílem toho všeho by bylo podnítit kreativitu a inovaci v oblasti tvorby pro mládež a podpořit tak rozvoj této oblasti v

České republice.

3.       Podpora krátkometrážní tvorby a začínajících producentů

Podpora krátkometrážní tvorby a začínajících producentů je důležitou součástí podpory audiovizuálního průmyslu a umění. Krátkometrážní filmy často slouží jako trampolína pro nové talenty a umožňují tvůrcům prokázat své schopnosti předtím, než se pustí do větších projektů.

Pro podporu krátkometrážní tvorby se budou pořádat různé workshopy a semináře pro tvůrce, kde mohou diskutovat a vyměňovat si zkušenosti s dalšími tvůrci. Tyto workshopy a semináře se zaměřují na různé aspekty tvorby krátkometrážních filmů, jako jsou scénář, režie, střih, zvuk a produkce.

Cílem těchto workshopů a seminářů je podpora profesního růstu a rozvoje tvůrců, poskytnutí příležitostí ke spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností, a také podpora nových nápadů a

inovativních přístupů k tvorbě krátkometrážních filmů.

Díky těmto aktivitám se mohou tvůrci setkat s lidmi z oboru, rozšířit své kontakty a získat nové příležitosti pro rozvoj své kariéry.

Vytváření a šíření informací o finančních a organizačních možnostech podpory krátkometrážní tvorby a začínajících producentů má za cíl zvýšit povědomí o dostupných zdrojích financování, grantech a dalších způsobech podpory krátkometrážní tvorby. Tato podpora může být například poskytována ze strany státních nebo neziskových organizací, filmových fondů, filmových festivalů a dalších institucí. Výsledkem tohoto bodu je zvýšení přístupnosti této oblasti pro širší veřejnost a zvýšení počtu kvalitních krátkometrážních filmů a začínajících producentů.

Cílem podpory spolupráce mezi etablovanými audiovizuálními producentskými společnostmi a začínajícími tvůrci krátkometrážní tvorby je posílit vztahy mezi těmito dvěma skupinami a podpořit rozvoj audiovizuální tvorby v České republice.

Konkrétně se jedná o propojení těchto dvou skupin prostřednictvím různých aktivit, jako jsou workshopy, semináře, festivaly, soutěže a další akce. Tyto aktivity mají za cíl podpořit setkávání a komunikaci mezi producentskými společnostmi a tvůrci krátkometrážní tvorby, což může vést k

vzniku nových projektů a spoluprací.

Dalším krokem je šíření informací o této problematice a o možnostech podpory krátkometrážní tvorby a začínajících producentů. To může zahrnovat informování o finančních a organizačních možnostech, vytváření databází producentských společností a tvůrců, poskytování konzultací a mentoringu a podobně.

Podpora spolupráce mezi audiovizuálními producentskými společnostmi a tvůrci krátkometrážní tvorby může také vést k rozvoji nových talentů a nových trendů v oblasti audiovizuální tvorby, což má pozitivní vliv na celou oblast kultury a umění v České republice.

5. Kulturně kreativní odvětví

Rozvoj vztahů s mezinárodními platformami může být realizován prostřednictvím několika konkrétních kroků:

 1. Účast na mezinárodních festivalech: Organizace by mohla podporovat účast českých tvůrců a producentů na mezinárodních filmových festivalech a soutěžích, což by umožnilo zviditelnění české audiovizuální tvorby v zahraničí. To by mohlo být realizováno například prostřednictvím finanční podpory účasti na festivalu, zajištěním propagace a prezentace českých tvůrců nebo organizací společných akcí českých a zahraničních producentů.
 2. Spolupráce s mezinárodními organizacemi: Organizace by mohla navázat spolupráci s mezinárodními organizacemi a uměleckými sítěmi, které se zaměřují na podporu audiovizuální tvorby. To by mohlo vést ke společným projektům, výměně zkušeností a knowhow, či rozšíření možností pro české tvůrce a producenty.
 3. Využití digitálních technologií: Využití digitálních technologií umožňuje organizaci propojení s mezinárodními platformami a sítěmi na globální úrovni. To může zahrnovat online workshopy, webináře, digitální výstavy a další aktivity, které umožní organizaci navázat spolupráci s mezinárodními partnery a zvýšit viditelnost české audiovizuální tvorby v zahraničí.

Podpora lokálních kulturně kreativních odvětví v audiovizi může být realizována prostřednictvím několika opatření:

 1. Finanční podpora a dotace: organizace může nabízet finanční podporu a granty pro místní tvůrce, aby mohli realizovat své projekty a podpořit tak tvůrčí ekonomiku v regionu.
 2. Spolupráce s místními umělci a produkčními společnostmi: organizace může usnadnit komunikaci a spolupráci mezi místními tvůrci, producenty a kulturními institucemi, což může vést k vytvoření nových projektů a posílení místního kulturního prostředí.
 3. Vzdělávání a rozvoj tvůrčích schopností: organizace může nabízet vzdělávací kurzy a workshopy pro místní tvůrce, aby se mohli zdokonalit v oblasti audiovizuálního umění a

kultury a posunout se tak na vyšší úroveň tvorby. Tím může dojít k rozvoji místního kulturního potenciálu a tvůrčích schopností.

Vytváření a podpora nových forem audiovizuální tvorby je klíčovou částí podpory kulturně kreativních odvětví v audiovizi. Zde jsou tři možné body, jak organizace může tuto podporu realizovat:

 1. Organizování workshopů a školení: Organizace by mohla nabídnout tvůrcům možnost účasti na workshopech a školeních, kde by se mohli naučit nové technologie a postupy v oblasti audiovizuální tvorby. Tyto workshopy a školení by mohly být zaměřeny na nové formy tvorby, jako je například VR (virtuální realita) nebo interaktivní video.
 2. Finanční podpora nových projektů: Organizace by mohla také poskytovat finanční prostředky pro tvůrce, kteří se snaží vytvářet nové formy audiovizuální tvorby. Tato podpora by mohla být poskytnuta formou grantů, a mohla by být zaměřena na podporu tvorby nových projektů a experimentování s novými technologiemi.
 3. Spolupráce s akademickými institucemi: Organizace by mohla spolupracovat s akademickými institucemi, které se zabývají výzkumem v oblasti audiovizuální tvorby. Tato spolupráce by mohla pomoci organizaci získat přístup k nejnovějším výzkumným výsledkům a novým technologiím, a umožnit organizaci podporovat tvůrce, kteří se snaží experimentovat s novými formami tvorby.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 1. Dotace: Jedním z možných zdrojů financování audiovizuálního centra jsou dotace od státních a evropských fondů. V České republice existuje několik programů a grantových schémat, které podporují audiovizuální projekty a kulturní aktivity.
 2. Sponzoři a partneři: Dalším zdrojem financování může být spolupráce s komerčními partnery a sponzory. Audiovizuální centrum může nabídnout reklamní a marketingové příležitosti pro firmy, které se chtějí zapojit do kulturního a uměleckého dění. Spolupráce s partnery může zahrnovat například sponzorské dary, přímé investice nebo společné projekty.
 3. Vstupné a prodej vstupenek: Audiovizuální centrum může generovat příjmy z prodeje vstupenek na kulturní akce a představení. Je důležité zvolit správnou cenu vstupného, která bude dostatečně atraktivní pro návštěvníky, ale zároveň bude dostatečně vysoká na pokrytí nákladů a zisk.
 4. Pronájem a prodej vlastních prostor: Pokud audiovizuální centrum vlastní vlastní prostory, může je pronajímat nebo prodávat pro komerční účely. Například prostory pro konference, workshop, kavárnu a podobně mohou být využity pro další kulturní a podnikatelské aktivity, což může přinést další příjmy.
 5. Produkce vlastních projektů: Audiovizuální centrum může produkovat vlastní projekty a filmy, které budou zároveň prezentovány v jiných kulturních centrech nebo na mezinárodních festivalech. Tyto projekty mohou být financovány z vlastních zdrojů nebo získaných dotací a následně mohou generovat příjmy z prodeje práv na projekty a využití materiálu pro další účely.

Je důležité dále podporovat komplexní strategii financování, která bude obsahovat kombinaci výše uvedených možností.

UDRŽITELNOST

Pro udržitelnost Audiovizuálního centra je důležité zajistit nejen dostatečné financování na následujících 5 let, ale také plánovat a implementovat strategie pro jeho dlouhodobou udržitelnost. Následující jsou některé možnosti, jak toho dosáhnout:

 1. Diverzifikace příjmů: Kromě využití veřejných zdrojů financování by Audiovizuální centrum mělo hledat další zdroje příjmů. To by mohlo zahrnovat sponzorství, příjmy z pronájmu nebo prodeje vstupenek na akce a další aktivity, které by se konaly v centru.
 2. Vytvoření přidané hodnoty: Audiovizuální centrum by mělo být schopno nabízet další služby a aktivity, které by mohly přinést další přidanou hodnotu pro zákazníky a zároveň přinést další příjmy pro centrum. To by mohlo zahrnovat například vytvoření obchodu s audiovizuálními produkty nebo vytvoření zvláštních akcí a workshopů pro zájemce.
 3. Spolupráce s jinými organizacemi: Audiovizuální centrum by mělo hledat možnosti spolupráce s jinými organizacemi, jako jsou kulturní a umělecké instituce, produkční společnosti a další. Tím by mohlo dojít ke sdílení zdrojů a znalostí, vytváření společných projektů a dalších aktivit, které by mohly vést k větší udržitelnosti pro centrum.
 4. Digitalizace a inovace: Audiovizuální centrum by mělo být schopno reagovat na nové trendy a technologie v oblasti audiovizuálního umění a kreativity. Digitalizace centra by mohla umožnit větší škálu aktivit a služeb pro zákazníky, stejně jako přinést další příjmy pro centrum.
 5. Marketing a propagace: Důležité je, aby Audiovizuální centrum mělo dobře definovanou značku a strategii propagace, aby přilákalo co nejvíce zákazníků a vytvořilo si silnou pozici na trhu. To by mohlo zahrnovat reklamu, marketingové kampaně, spolupráci s médií a další aktivity.
 6. Personální a organizační strategie: Je důležité zajistit kvalifikované a motivované zaměstnance a efektivní organizační strukturu pro dlouhodobou udržitelnost Audiovizuálního centra. Personální strategie může zahrnovat například plánování a řízení zaměstnaneckého cyklu, včetně náboru, zaškolení, hodnocení a rozvoje zaměstnanců. Zároveň je důležité zajistit, aby zaměstnanci měli přístup k odpovídajícímu vybavení a technologiím pro práci v audiovizuální oblasti.

Organizační strategie se může zaměřovat na optimalizaci procesů a struktury Audiovizuálního centra, například na zlepšení komunikace mezi odděleními, nebo na vybudování efektivního systému řízení projektů. Zároveň je důležité mít jasně definované role a zodpovědnosti v rámci organizační struktury, aby bylo zajištěno hladké fungování Audiovizuálního centra.

Celkově je personální a organizační strategie klíčová pro zajištění kvalitního výkonu

Audiovizuálního centra a jeho dlouhodobé udržitelnosti.

MARKETING

Marketing audiovizuálního centra by měl být cílený na dvě skupiny zákazníků - na profesionály a na širokou veřejnost. Zde je několik konkrétních nápadů, jak by mohl vypadat marketing audiovizuálního centra:

 1. Online marketing - Audiovizuální centrum by mělo mít dobře navržené webové stránky, které poskytnou návštěvníkům informace o centru a jeho službách. Webové stránky by měly být optimalizovány pro vyhledávače a měly by obsahovat kvalitní fotky, videa a popisy projektů, které zde byly vytvořeny. Audiovizuální centrum by také mělo mít aktivní sociální média (Facebook, Twitter, Instagram), která budou pravidelně aktualizována a propagovat zdejší aktivity a projekty.
 2. Offline marketing - Audiovizuální centrum by mělo být propagováno prostřednictvím tradičních offline kanálů, jako jsou tištěné materiály (letáky, plakáty, brožury) nebo tiskové zprávy. Tyto materiály by měly být umístěny na vhodných místech, jako jsou kulturní centra, knihovny, univerzity, filmové festivaly a podobně.
 3. Propojení s kulturními organizacemi - Audiovizuální centrum by mělo spolupracovat s dalšími kulturními organizacemi, jako jsou muzea, galerie, divadla a hudební soubory. Tyto organizace by mohly být partnerem centra při pořádání akcí a výstav a umožnit tak získání nových zákazníků.
 4. Akce - Audiovizuální centrum by mělo pořádat vlastní akce, jako jsou workshopy, semináře, projekce filmů a výstavy. Tyto akce by měly být propagovány prostřednictvím výše zmíněných online a offline kanálů.
 5. Osobní kontakt - Audiovizuální centrum by mělo nabízet návštěvníkům osobní kontakt s odborníky a tvůrci, kteří zde pracují. To by mohlo zahrnovat například setkání s tvůrci po projekci filmu nebo možnost navštívit filmové studio a podívat se, jak se zde natáčí filmy.
 6. Produkce vlastního obsahu - Audiovizuální centrum by mělo vytvářet a produkovat vlastní audiovizuální obsah, jako jsou krátké filmy, dokumenty nebo reklamy.

UMĚLÁ INTELIGENCE

Implementace umělé inteligence (AI) do audiovizuálního centra může přinést mnoho výhod, například zlepšení efektivity a zrychlení některých procesů, zlepšení kvality služeb a zvyšování uživatelského zážitku. Níže jsou uvedeny některé možnosti implementace AI do audiovizuálního centra v následujících pěti letech:

 1. Personalizovaný obsah pro uživatele: Pomocí AI může být vytvořen personalizovaný obsah pro uživatele, například doporučení videí, která jsou relevantní pro jejich zájmy a preference. Systém může být naprogramován tak, aby sledoval uživatelské chování a na základě toho nabízel personalizovaný obsah.
 2. Zpracování a analýza dat: AI může pomoci s analýzou velkého množství dat z různých zdrojů, například zpracováním dat z kampaní marketingu a prodeje, analýzou dat o uživatelském chování a sledování výkonu videoobsahu. Tato data mohou být poté využita pro zlepšení služeb a pro lepší porozumění uživatelským potřebám.
 3. Vylepšení kvality zvuku a obrazu: AI může být využita pro vylepšení kvality zvuku a obrazu v audiovizuálním obsahu. Například pomocí strojového učení může být zvukový záznam optimalizován tak, aby byl srozumitelný a příjemný pro poslech. Podobně může být pomocí AI zlepšena kvalita obrazu a snížen šum.
 4. Chatbot pro zákaznickou podporu: Pomocí AI může být vytvořen chatbot, který bude schopen poskytovat zákaznickou podporu 24/7. Chatbot může být naprogramován tak, aby odpovídal na často kladené otázky a poskytoval základní informace o produktech a službách. To může ulehčit zátěž zákaznického servisu a umožnit rychlejší a efektivnější komunikaci s uživateli.

Virtuální asistent pro produkční tým: AI může být využita jako virtuální asistent pro produkční tým, který bude schopen pomáhat s plánováním a organizací projektů. Virtuální asistent může pomoci s naplánováním času a rozvržením úkolů pro producenty a další členy týmu, a také sledovat stav projektů a upozorňovat na problémy nebo překážky, které mohou nastat během produkce. Virtuální asistent by také mohl pomoci s výběrem nejvhodnějších lokací, castingem a plánováním natáčení.

Konkrétně by se v prvních pěti letech mohlo začít s implementací jednodušších asistentů, například chatbotů, kteří by byli schopni reagovat na dotazy a žádosti týmu a poskytovat informace o stavu projektů. Postupně by se mohlo přejít na složitější AI, která by mohla předvídat a doporučovat řešení pro různé situace na základě dat a informací získaných během produkce. Implementace virtuálního asistenta by mohla výrazně zlepšit efektivitu práce produkčního týmu a pomoci snížit čas a náklady spojené s organizací a plánováním projektů. Zároveň by umožnila rychlejší reakce na problémy a zlepšila celkovou kvalitu výsledného projektu.

EKOLOGIE

Ekologická udržitelnost by měla být důležitou součástí strategie Audiovizuálního centra. Následující kroky by mohly být implementovány pro zajištění ekologické udržitelnosti:

 1. Snížení spotřeby energie: Audiovizuální centrum by mělo používat energeticky úsporná zařízení a technologie. Například by měla být využívána LED osvětlení, klimatizace s vysokou energetickou účinností, a solární panely pro výrobu elektřiny.
 2. Šetrné nakládání s odpady: Centrum by mělo mít plán na recyklaci odpadů, které vznikají během produkce. To by mohlo zahrnovat separaci recyklovatelných materiálů jako jsou papír, plast a sklo. Dále by se mohlo zvážit využití biologicky rozložitelných materiálů a možnost kompostování.
 3. Nízkouhlíková produkce: Audiovizuální centrum by mělo mít cíl snížit množství emisí oxidu uhličitého během produkce. To by mohlo zahrnovat použití alternativních zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo využití elektromobilů pro přepravu materiálů.
 4. Udržitelný design: Při návrhu a výstavbě centra by měly být zohledněny ekologické faktory jako například využití přírodního osvětlení a ventilace, použití recyklovaných materiálů a minimalizace stavebního odpadu.
 5. Osvěta: Vzdělávání a osvěta o ekologické udržitelnosti by měla být důležitou součástí strategie. Centrum by mělo informovat své zaměstnance, návštěvníky a partnery o svých snahách v oblasti ekologické udržitelnosti a motivovat je ke zlepšení jejich vlastního přístupu k této problematice.

REALIZOVATELNOST

pokud jsou všechny předpoklady pro realizaci projektu splněny, lze některé části projektu realizovat během prvního roku. Například zahájení marketingových kampaní, spolupráce s místními umělci a produkčními společnostmi, organizace kulturních akcí a festivalů, které představí Audiovizuální centrum a jeho nabídku. V průběhu dalších let lze pokračovat v rozšiřování aktivit a služeb centra, zvyšovat povědomí o něm, spolupracovat s dalšími partnery a využívat nových technologií.

Financování projektu je rovněž velmi důležité a může být zajištěno kombinací několika zdrojů, jako jsou granty, sponzoři, investoři, vstupné a pronájem prostor. V prvním roce by se mohlo zaměřit na získání financování pro zahájení činnosti a v následujících letech na vytváření stabilního finančního modelu, který bude zahrnovat rozmanité zdroje příjmů.

AI implementace může být zdlouhavý proces, ale některé funkce jako např. chatbot na webové stránce nebo použití inteligentního nástroje pro správu projektů mohou být zavedeny již během prvního roku.

Celkově lze říci, že některé prvky projektu lze realizovat v prvním roce a další mohou být postupně rozvíjeny v průběhu následujících let. Je důležité mít reálné cíle a zdroje, které umožní postupné budování Audiovizuálního centra.

RIZIKA

 1. Finanční rizika: Pokud Audiovizuální centrum nebude mít dostatečnou finanční podporu, může to vést k nedostatku zdrojů pro plánované projekty a programy. Řešením může být hledání alternativních zdrojů financování, jako jsou sponzoři, dotační programy a crowdfunding. Důležité je také pečlivé finanční plánování a sledování nákladů a příjmů.
 2. Technologická rizika: Vývoj technologie se neustále mění a je těžké předpovědět, jaké nové trendy a nástroje se objeví v blízké budoucnosti. Pokud Audiovizuální centrum nedokáže držet krok s novými technologiemi, může ztratit konkurenceschopnost a přestat být atraktivní pro své publikum. Řešením je průběžně sledovat vývoj technologií a získávat nové znalosti prostřednictvím školení a vzdělávacích programů.
 3. Personální rizika: Pokud se v týmu Audiovizuálního centra neobjeví potřebné zkušenosti a dovednosti, může to mít negativní dopad na kvalitu práce a úspěch projektů. Řešením může být výběr kvalifikovaných a zkušených profesionálů, kteří budou mít schopnosti potřebné pro úspěšné plnění projektů. Důležité je také zajistit vhodné školení a vzdělávací programy pro stávající zaměstnance.
 4. Rizika související s právními záležitostmi: Audiovizuální centrum může být vystaveno právním problémům v souvislosti s autorskými právy, ochranou osobních údajů a dalšími záležitostmi. Řešením může být zajištění vhodného právního poradenství a pečlivé dodržování právních předpisů.
 5. Rizika spojená s pandemií a jinými mimořádnými událostmi: Náhlé události, jako je pandemie, mohou mít zásadní dopad na fungování Audiovizuálního centra a jeho schopnost provozovat programy a akce. Řešením může být plánování různých scénářů pro mimořádné situace a zajištění dostatečné finanční rezervy pro případ krize. Dále je vhodné zvážit možnost provozování některých programů online nebo v hybridní formě, což umožní pokračování činnosti v případě uzavření fyzického prostoru. Důležité je také mít vytvořený plán pro zajištění hygienických a bezpečnostních opatření v případě pandemie, aby byla ochrana zdraví zaměstnanců, návštěvníků a účastníků zajištěna. V neposlední řadě je důležité udržovat pravidelnou komunikaci s veřejností a partnery, aby byli informováni o aktuálních opatřeních a možných změnách programů.

LOKÁLNÍ ROZVOJ

Audiovizuální centrum může pomoci zanedbaným lokalitám například tím, že bude spolupracovat s místními komunitami a organizacemi, které se zaměřují na sociální a kulturní rozvoj těchto oblastí. Audiovizuální centrum může nabídnout podporu například prostřednictvím:

 1. Workshopy a vzdělávací programy: Audiovizuální centrum může nabídnout školení a workshopy pro místní obyvatele, které by jim pomohly rozvíjet své schopnosti a dovednosti v oblasti filmu a audiovizuální tvorby.
 2. Finanční podporu: Audiovizuální centrum může poskytnout finanční podporu pro místní filmové projekty, aby podpořilo vznik místních filmů a dokumentů, které by mohly přinést pozornost a zájem o tyto oblasti.
 3. Propojení s filmovým průmyslem: Audiovizuální centrum může pomoci místním tvůrcům získat větší viditelnost a propojit se s filmovým průmyslem, aby se mohli stát součástí filmové komunity.

PODPORA ŽEN S LGBT+

Podpora žen a LGBT+ ve filmu a audiovizi může být realizována například tím, že Audiovizuální centrum bude:

 1. Podporovat a propagovat filmy, které jsou vytvořeny ženami a LGBT+ tvůrci: Audiovizuální centrum může přidělovat prostor a čas pro tyto filmy a dokumenty, aby byly viditelné pro co nejširší publikum.
 2. Nabízet workshopy a vzdělávací programy: Audiovizuální centrum může poskytovat specifická školení a workshopy pro tvůrce, kteří se identifikují jako ženy a LGBT+, aby se mohli rozvíjet v oblasti filmu a audiovizuální tvorby.
 3. Spolupracovat s organizacemi, které se zaměřují na podporu těchto skupin: Audiovizuální centrum může spolupracovat s organizacemi, které se zaměřují na podporu a ochranu práv žen a LGBT+ lidí, aby bylo možné nabídnout specifickou podporu těmto tvůrcům.

PODPORA MINORIT

Podpora minority může být realizována například tím, že Audiovizuální centrum bude:

Podporovat filmy a dokumenty, které se zabývají tématy minority: Audiovizuální centrum může přidělovat prostor a čas pro tyto filmy a dokumenty, aby byly viditelné pro co největší publikum a mohly oslovit širší spektrum diváků. Může také podporovat tvůrce a tvůrkyně z řad minority, aby měli přístup k výrobním prostorům, technologiím a finanční podpoře pro své projekty.

Zajistit vzdělávání a workshopy pro minority: Audiovizuální centrum může nabízet školení a workshopy pro tvůrce z řad minority, aby se mohli naučit novým technikám a postupům a zlepšit své schopnosti. Centrum může také poskytovat mentorství pro začínající tvůrce a tvůrkyně z řad minority.

Vytvářet kampaně zaměřené na podporu minority: Audiovizuální centrum může vytvářet mediální kampaně a informační materiály, které osvětlují problémy, s nimiž se potýkají lidé z řad minority, a zvyšují povědomí o tématu mezi širším publikem. Centrum může také spolupracovat s neziskovými organizacemi a komunitami, aby lépe porozumělo potřebám a výzvám, kterým čelí minority.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Centrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí (CIKAP) /KU-CB1-20/ byl podpořen Fondy EHP a Norska.       

 

 Podpořeno:

Podpořeno: